GRI index

1. Strategie en analyse

GRI BeschrijvingWebpagina 
1,1Een verklaring van de hoogste beslissingsbevoegden van de organisatie- Verslag aan de samenleving
- Strategie
1.2Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico’s en mogelijkheden- Referentiekader
- Chairman's letter - p 2
- Successes and Challenges - p 4

  2. Organisatieprofiel

  GRI BeschrijvingWebpagina 
  2,1Naam van de organisatie- Over Janssen 
  2.2Voornaamste merken, producten en/of diensten. Operationele structuur van de organisatie, met inbegrip van divisies, werkmaatschappijen, dochterondernemingen en samenwerkingsverbanden- Bedrijfsprofiel
  - Organization Profile, p 9
  2.4Locatie van het hoofdkwartier van de organisatie- Bedrijfsprofiel
  - Organization Profile - p 9
  2.5Het aantal landen waar de organisatie actief is en namen van landen met ofwel grootschalige activiteiten, ofwel met specifieke relevantie voor de duurzaamheidskwesties die in het verslag aan de orde komen- Bedrijfsprofiel

  - Organization Profile - p 9
  - Form 10K annual Report: Item 2, Properties
  - Form 10K Annual Report: Exhibit 21, Subsidiaries

  2.6Eigendomsstructuur en de rechtsvorm- Bedrijfsprofiel
  - Referentiekader
  2.7Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren die worden bediend en soorten klanten/begunstigden)- Organization Profile - p 9
  2.8Omvang van de verslaggevende organisatie- Bedrijfsprofiel
  2.9Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang, structuur of eigendomNVT
  2.10Hoogtepunten toegekend tijdens de verslagperiode- Jaaroverzicht

   3. Verslagparameters

   GRI BeschrijvingWebpagina 
   3,1Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft- Referentiekader
   3.2Datum van het meest recente verslagJuni 2013
   3.3Verslaggevingscyclus- Referentiekader
   3.4Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan- Contact
   3.5Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag- Referentiekader
   3.6Afbakening van het verslag- Referentiekader
   3.7Vermeld eventuele specifieke beperkingen voor de reikwijdte of afbakening van het verslag- Referentiekader
   3.8Basis voor verslaggeving over samenwerkingsverbanden, dochterondernemingen in Gedeeltelijk eigendom, gehuurde faciliteiten, uitbestede activiteiten of andere entiteiten die de vergelijkbaarheid tussen verschillende verslagperioden of verslaggevende organisaties aanzienlijk beïnvloeden- Referentiekader
   3.9De technieken en berekeningsgrondslagen voor gegevensmetingen, waaronder de voor schattingen gebruikte aannames en de technieken die zijn toegepast op de samenstelling van de indicatoren en overige informatie in het verslag- Referentiekader
   3.1Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder verstrekte informatie (bijvoorbeeld fusies of overnames, verandering van referentiejaar of verslaggevingsperiode en veranderingen met betrekking tot de aard van de activiteiten of de meetmethoden)- Referentiekader
   3.11Siginificante wijzigingen ivm met de vorige verslaggevingsperiode wat betreft scope, afbakening van het verslag- Referentiekader
   3.12Tabel waarin staat waar in het verslag de standaardonderdelen van de informatievoorziening te vinden zijn- Deze pagina
   3.13Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het betrekken van externe assurance van het verslag- Referentiekader

    4. Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid

    GRI BeschrijvingWebpagina 
    4,1De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van commissies die vallen onder het hoogste bestuurslichaam en verantwoordelijk zijn voor specifieke taken, zoals het bepalen van de strategie of het overzicht over de organisatie- Governance - p 36
    4,2Geef aan of de voorzitter van het hoogste bestuurslichaam eveneens een leidinggevende functie heeft (en, zo ja, zijn/haar functie binnen het kader van de organisatie en de redenen voor deze situatie)- Governance, Governance Structure - p 37
    4,3Voor organisaties met een enkelvoudige bestuursstructuur: vermeld het aantal onafhankelijke en/of niet­leidinggevende leden van het hoogste bestuurslichaam- Governance, Governance Structure - p 37
    4,4Mechanismen die aandeelhouders en medewerkers de gelegenheid geven om aanbevelingen te doen aan of medezeggenschap uit te oefenen op het hoogste bestuurslichaam- Governance, Governance Structure - p 37
    4,5Een koppeling tussen vergoedingen voor leden van het hoogste bestuurslichaam, top-managers en leidinggevenden (met inbegrip van vertrekregelingen) en de prestaties van de organisatie (met inbegrip van sociale en milieu­gerelateerde prestaties)Notice of Annual Meeting and Proxy Statement - p 34
    4,6Processen waarmee het hoogste bestuurslichaam waarborgt dat strijdige belangen worden vermeden. Proces voor het bepalen van de kwalificaties en expertise van de leden van het hoogste bestuurslichaam voor het sturen van de strategie van de organisatie aangaande economische, milieugerelateerde en sociale onderwerpenJohnson & Johnson 2014 Proxy Statement: nominating and governance committee
    4,8Intern ontwikkelde missie-of beginselverklaringen, gedragscodes en uitgangspunten die van belang zijn voor de economische, milieugerelateerde en sociale prestaties, met vermelding van de mate van invoering ervanCitizenship & Sustainability - p 11
    - Strategic Leadership, p - 29
    - Strategie
    4,9Procedures van het hoogste bestuurslichaam voor het overzien van de inventarisatie en het beheer door de organisatie van economische, milieugerelateerde en sociale prestaties, met inbegrip van relevante risico’s en mogelijkheden en naleving van of conformiteit met internationaal overeengekomen standaarden, gedragscodes en principesCitizenship & Sustainability - p 11
    - Strategic Leadership, p - 29
    4,1Processen voor het evalueren van de eigen prestaties van het hoogste bestuurslichaam, in het bijzonder betreffende economische, milieugerelateerde en sociale prestaties- Johnson & Johnson 2014 Proxy Statement: Corporate Governance
    4,11Toelichting over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie- UNGC, Principle 7 - p 96
    - Environmental Responsibility - p 77
    4,12Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten, principes of andere initiatieven die de organisatie onderschrijft- Governance: External Commitments - p 38
    4,13Lidmaatschap van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en/of nationale/ internationale belangenorganisaties- Voetnoot (1)
    4,14Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken- Referentiekader (Stakeholders)
    Stakeholder Engagement - p 62
    - Stakeholder Engagement
    4,15Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden die moeten worden betrokken. Benadering van het betrekken van belanghebbenden, waaronder de frequentie ervan per type en groep belanghebbenden- Referentiekader (Stakeholders)
    4,17De voornaamste onderwerpen en vraagstukken die naar voren zijn gekomen door de betrokkenheid van belanghebbenden en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd, onder meer via haar verslaggeving- Referentiekader (Stakeholders)
    • (1)

     Lidmaatschap van verenigingen (zoals brancheverenigingen)
     en/of nationale/ internationale belangenorganisaties: AmCham, BCLAS, Business & Society, EFPIA/IFPMA, Essenscia, Essenscia Vlaanderen, EU Innovation Forum, Flanders Synergy, FlandersBio, HST, Industrieraad Vlaanderen, Innovative Medicines Initiative (IMI), Kauri, MCB Forum, pharma.be, Plan C, STEM platform, Strategische Projectorganisatie Kempen (SPK), VKW, Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie, VOKA, Voka Kempen 

    Management benadering

    GRI BeschrijvingWebpagina 
     Economie Kerncijfers - Andere economische feiten- Kerncijfers
    - Economisch beleid
    - Innovatieve therapeutische oplossingen
    - Open innovatiemodel
    - Samenwerkingen
    - Investeringspolitiek
    Ecologische duurzaamheid - Groen beleid
    - Groene initiatieven
    - Reductie van Energieverbruik
    - Energiebesparende initiatieven
    - Duurzaam afvalbeheer
    - Duurzaam afvalbeheer op de sites
    - Minder farmaceutische stoffen in het leefmilieu
    - Rem op nutteloze verpakkingen
    - Verminderen van grondstoffenverbruik
    - Groene chemie en technologie
    - Chem21-programma
    - Verminderen van waterverbruik
    - Verminderen van uitstoot
    - Meer biodiversiteit
    - Duurzaam ondernemende leveranciers
    - Groene erkenningen
    - GRI-data
    Preventiebeleid
    Farma-specifiekOnderzoek & Ontwikkeling - Ethisch geneesmiddelenonderzoek
    - Dierproeven
    - Veiligheid in onderzoek
    - Innovatie in klinisch onderzoek
    - Kansen voor Research & Development
    - R&D erkenningen
    Farma-specifiekJanssen Supply Chain - Chemische productie Geel
    - Farmaceutische productie Geel/ Olen
    - Kwaliteit van productie
    - Lean manufacturing: slank produceren
    - Janssen wint Supply Chain Award 2013.
    Farma-specifiekPartners - Exascience
    - EMIF
    - HST
    - Stellar
    - Health2wealth
    Sociale duurzaamheid- Medewerkers
    - Aantrekken en ontwikkelen van talenten
    - opvolgen en begeleiden in talentontwikkeling
    - Duurzaam inzetten van talenten
    - Inspirerende en aangename werkomgeving
    - Programma's rond mentale en fysieke gezondheid
    - Resultaatgedreven cultuur
    - Excellente operationele dienstverlening
    - Hoogtepunten Credo-enquète 2013
    - Veiligheid en preventie
    - GRI-data
    Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk - Sociale duurzaamheid
    - Labor Practices and Workforce, page 52 and Online
    Mensenrechten - Human Rights, page 42 and Online
    Maatschappij - Vernieuwende toegansstrategieën
    - Projecten voor de samenleving
    - Move for Africa 2013
    - Janssen Cares! Ons Credo in actie
    - Labyrinth Psychotica: beter bgrip van psychose
    - Voor het eerst sinds vele jaren een opendeurdag
    - Buurtbewoners zijn belangrijk
    - VzW de Schakel krijgt financiële ondersetuning dankzij ons preventieaandeel
    - Start van het Corporate Social Responsibility project
    Productverantwoordelijkheid - Supply Chain
    - Integer handelen
    - Verminderen van grondstoffengebruik

     Economische aspecten

     GRI BeschrijvingBehandelingWebpagina 
     EC1Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd, waaronder inkomsten, operationele kosten, personeelsvergoedingen, donaties en overige maatschappelijke investeringen, ingehouden winst en betalingen aan kapitaalverstrekkers en overhedenGedeeltelijk- Kerncijfers
     EC2 Financiële implicaties en andere risico’s en mogelijkheden voor de activiteiten van de organisatie als gevolg van klimaatveranderingGedeeltelijk- Kwaliteit van productie 
     EC 6Beleid, methoden en proportie van uitgaven betreffende lokaal gevestigde leveranciers op belangrijke bedrijfslocatiesGedeeltelijk- Duurzaam ondernemende leveranciers
     EC8Ontwikkeling en gevolgen van investeringen in infrastructuur en diensten die voornamelijk ten behoeve van het algemeen nut worden geboden door middel van verplichtingen van commerciele aard, dan wel in natura of pro bonoGedeeltelijk- Samenleving
     EC9 Inzicht in en beschrijving van significante indirecte economische gevolgen, waaronder de omvang ervanGedeeltelijk- Samenwerkingen : investeringsklimaat farma-industrie verbeteren
     EC ( farma-specifiek)Uitgaven in onderzoek en ontwikkelingGeheel- Kerncijfers

      Milieuaspecten

      GRI BeschrijvingBehandelingWebpagina 
      EN3Direct energieverbruik door primaire energiebronGeheel- GRI-data
      EN4 Indirect energieverbuik door primaire bronGeheel- GRI-data
      EN5 Energie die bespaard is door besparingen en efficiëntieverbeteringenGeheel- Energiebesparende initiatieven
      EN6 Initiatieven ten behoeve van energie-efficiënte of op duurzame energie gebaseerde producten en diensten, evenals verlagingen van de energie­eisen als resultaat van deze initiatievenGeheel- Energiebesparende initiatieven
      EN7 Initiatieven ter verlaging van het indirecte energieverbruik en reeds gerealiseerde verlagingGeheel- Energiebesparende initiatieven
      EN8 Totale wateronttrekking per bron Geheel- GRI-data
      EN10 Percentage en total volume van gerecycled en hergebruikt water Geheel- GRI-data
      EN12 Beschrijving van significante gevolgen van activiteiten, producten en diensten op de biodiversiteit in beschermde gebieden en gebieden met een hoge biodiversiteitswaarde buiten beschermde gebiedenGedeeltelijk- Biodiversiteit
      EN14 Strategieën, huidige maatregelen en toekomstige plannen voor het beheersen van de gevolgen van de biodiversiteitGedeeltelijk- Meer biodiversiteit
      EN16 Totale directe en indirecte emissie van broeikasgassen naar gewichtGeheel- GRI-data
      EN17 Andere relevante indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht Gedeeltelijk- Verminderen van uitstoot
      EN18 Initiatieven ter verlaging van de emissie van broeikasgassen en gerealiseerde verlagingenGeheel- Energiebesparende initiatieven
      - Verminderen van uitstoot
      EN19 Emissie van ozonafbrekende stoffen naar gewichtGeheel- GRI-data
      EN20 NOx, SOx en andere significante luchtemissies naar type en gewichtGedeeltelijk- GRI-data
      EN21 Totale waterafvoer naar kwaliteit en bestemmingGeheel- GRI-data
      EN22 Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethodeGeheel- GRI-data
      EN24Hoeveelheid afval die grensoverschrijdend getransporteerd wordtGeheel- GRI-data
      EN26Initiatieven om ecologische impact te wijten aan producten en services te mitigeren ( alsook de impact van deze mitigatie)Geheel- Duurzaam afvalbeheer op de sites
      - Minder farmaceutische stoffen in het leefmilieu
      - Duurzaam ondernemende leveranciers
      - Rem op nutteloze verpakkingen
      EN28 Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet­monetaire sancties wegens het niet naleven van milieuwet-en ­regelgevingGeheel- GRI-data
      EN29 Significante milieugevolgen van het transport van producten en andere goederen en materialen die worden gebruikt voor de activiteiten van de organisatie en het vervoer van personeelsledenGedeeltelijk- Verminderen van uitstoot
      - Duurzaam ondernemende leveranciers

       Sociale aspecten

       Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk

       GRI BeschrijvingBehandelingWebpagina 
       LA1Totale personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereenkomst en regioGedeeltelijk- GRI-data
       LA2 Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop per leeftijdsgroep, geslacht en regionGedeeltelijk- GRI-data
       LA4 Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valtGeheel- GRI-data
       LA7 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen-en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regioGedeeltelijk- GRI-data
       LA8 Opleidings-, trainings-, advies-, preventieen risicobeheersingsprogramma’s ten behoeve van personeelsleden, hun families of omwonenden in verband met ernstige ziektenGeheel- Veiligheid en preventie
       - VzW de Schakel  krijgt financiële ondersteuning dankzij ons preventieaandeel
       LA10 Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan opleidingen, onderverdeeld naar werknemerscategorieGedeeltelijk- GRI-data
       LA 11 Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren die de blijvende inzetbaarheid van medewerkers garanderen en hen helpen bij het afronden van hun loopbaanGeheel- Opvolgen en begeleiden in talentontwikkeling
       LA13 Samenstelling van bestuurslichamen en onderverdeling van medewerkers per categorie, naar geslacht, leeftijdsgroep, het behoren tot een bepaalde maatschappelijke minderheid en andere indicatoren van diversiteitGedeeltelijk- GRI-data

        Mensenrechten

        GRI BeschrijvingBehandelingWebpagina 
        HR1Percentage van en totaal aantal aanmerkelijke investeringsovereenkomsten waarin clausules over mensenrechten zijn opgenomen of waarvan de naleving van de mensenrechten is getoetstgedeeltelijk- Human Rights, page 42 and Online
        HR2 Percentage belangrijke leveranciers en aannemers die getoetst zijn op naleving van de mensenrechten en op getroffen maatregelengedeeltelijk- Duurzaam ondernemende leveranciers
        - Human Rights, pages 43–44
        - Supply Chain & Supply Chain Management, page 39
        - Labor Practices & Work Force, page 52
        HR3 Totaal aantal uren personeelstraining over beleid en procedures betreffende aspecten van mensenrechten die relevant zijn voor de activiteiten, met inbegrip van het percentage van het personeel dat de trainingen gevolgd heeftgedeeltelijk- Human Rights, pages 43–44
        HR4 Totaal aantal gevallen van discriminatie en de getroffen maatregelengedeeltelijk- Human Rights, pages 43–44
        HR5 Activiteiten waarvan is vastgesteld dat daarbij een aanzienlijk risico zou kunnen gelden voor het recht op de uitoefening van de vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen, alsmede de maatregelen die zijn getroffen ter ondersteuning van deze rechten. Activiteiten waarvan is vastgesteld dat er een aanzienlijk risico is van gevallen van kinderarbeid, alsmede de maatregelen die zijn getroffen gericht op de uitbanning van kinderarbeidgedeeltelijk- Human Rights, pages 43–44
        HR7 Activiteiten waarvan is vastgesteld dat er een aanzienlijk risico is van gevallen van gedwongen of verplichte arbeid, alsmede de maatregelen die zijn getroffen gericht op de uitbanning van gedwongen of verplichte arbeidgedeeltelijk- Human Rights, pages 43–44
        - Supply Chain & Supply Chain Management, page 39
        - Labor Practices & Work Force, page 52

         Maatschappij

         GRIBeschrijvingBehandelingWebpagina 
         SO1 Aard, reikwijdte en effectiviteit van alle programma’s en methoden die de effecten van de activiteiten op gemeenschappen bepalen en beheren, waaronder vestiging, activiteiten en vertrekGeheel- Ethical Performance; Anti-Corruption, pages 32-34
         SO2 Percentage van en totaal aantal bedrijfseenheden geanalyseerd op corruptiegerelateerde risico’s Gedeeltelijk- Integer handelen
         - Ethical Performance; Anti-Corruption, pages 32-33
         - Human Rights; Assessment Process, page 40
         SO3 Percentage van het personeel dat training in anticorruptiebeleid en -procedures van de organisatie heeft gevolgdGeheel- Integer handelen
         SO4 Maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van gevallen van corruptieGeheel- Ethical Performance; Ethical Marketing, page 34
         SO8 Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet­monetaire sancties wegens het niet naleven van wet-en -regelgevingGedeeltelijk- Compliance; Compliance with Laws & Regulations, page 34

          Productverantwoordelijkheid  

          GRIBeschrijving BehandelingWebpagina 
          PR1 Levensduurstadia waarin de gevolgen van producten en diensten voor gezondheid en veiligheid worden beoordeeld met het oog op verbetering en het percentage van belangrijke product-en dienstencategorieën die aan dergelijke procedures onderhevig zijnGedeeltelijk- Farmacovigilantie
          PR6 Programma’s voor de naleving van wetten, standaarden en vrijwillige codes met betrekking tot marketingcommunicatie, waaronder reclame, promotie en sponsoringGeheel- Verantwoorde marketing en communicatie 
          PR (farma-specifiek)Kwaliteit en veiligheidGedeeltelijk- Innovatie in klinisch onderzoek
          - Kwaliteit van productie
          PR (farma-specifiek)Health & Compliance (responsible marketing)Geheel - ons Credo
          - Verantwoorde marketing en communicatie
          PR (farma-specifiek)(Eerlijke) prijszetting ( toegang tot medicijnen)Geheel- Vernieuwende toegangsstrategieën
          - Van molecule tot medicijn
          PR (farma-specifiek)InnovatieGeheel- Strategie
          - Open innovatiemodel
          - innovatieve therapeutische oplossingen
          - Innovatie in klinisch onderzoek
          - Samenwerkingen   
          PR (farma-specifiek)Compliance en ethiek Geheel- Integer handelen
          - Dierproeven
          PR (farma-specifiek)R&DGeheel- Onderzoek & ontwikkeling
          - Open innovatiemodel
          - Innovatieve therapeutische oplossingen