Aanpak

Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit de strategische agenda van Janssen. De aandacht van het bedrijf voor duurzaamheid gaat gepaard met communicatie over de strategie en de prestaties op dit gebied. Effectieve verslaggeving over duurzaamheidsaspecten vindt Janssen belangrijk. Het bedrijf geeft sinds 2002 een Duurzaamheidsverslag uit. Om de duurzaamheidsinformatie beter te structuren, te monitoren en effectief te communiceren naar de stakeholders, past het bedrijf sinds 2012 de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) toe.

Het publiceren van een transparant Duurzaamheidsverslag past binnen de strategische doelstelling om de stakeholders bij de werking van het bedrijf te betrekken. Een transparant, online Duurzaamheidsverslag geïntegreerd voor alle vestigingen in België draagt bij tot een betere dialoog en samenwerking met de omgeving en stakeholders in het kader van het bereiken van een duurzaam gezondheidsmodel.

Het resultaat was het Verslag aan de Samenleving 2012, dat sindsdien volledig digitaal wordt aangeboden volgens de GRI.3-richtlijnen (B-niveau). Tijdens een workshop in samenspraak met de belanghebbenden werden alle GRI-indicatoren kritisch bekeken en werd een aantal farmaspecifieke indicatoren aan de lijst toegevoegd. Voor het verslag van 2013 hanteert Janssen dezelfde aanpak. Het bedrijf bespreekt dezelfde indicatoren als in 2012.

Voor het verslag van 2013 zijn sommige data nog niet beschikbaar. Waar mogelijk rapporteert het bedrijf wel al over de beleidsaanpak. Janssen heeft de ambitie om deze informatie de komende jaren nog verder aan te vullen. 

De aanpak van het Verslag aan de Samenleving 2013 werd verder verfijnd en verbeterd op basis van de input die het bedrijf kreeg van zijn stakeholders op de Algemene Vergadering van Kauri. Het panel bestond uit:

 • Prof. Luc Van Liedekerke - Antwerp Management School / Centrum voor Economie en Ethiek KU Leuven
 • Dr. Didier Vander Steichel - Medisch en wetenschappelijk directeur Stichting tegen Kanker
 • Karel Ghyselinck - Gezondheidsexpert Belgische Technische Coöperatie en Voorzitter Because Health Forum

De jury van de Award for Best Belgian Sustainability Report gaf belangrijke input en opbouwende feedback aan het bedrijf:

 • Sommige stakeholders geven nog steeds de voorkeur aan een papieren verslag. Daaraan komt Janssen gedeeltelijk tegemoet door een greep uit de duurzaamheidsinitiatieven van 2013 op papier weer te geven;
 • Het bedrijf kan nog verbeteren door een duidelijk overzicht te geven van zijn doelstellingen en doelen;
 • Het bedrijf kan zijn verslaggeving nog verbeteren door de input van zijn stakeholders mee te nemen in het verbetertraject;
 • Er was een specifieke vraag naar wat Janssen onderneemt in verband met verwaarloosde ziekten;
 • De structuur, de gebruiksvriendelijkheid, het online verslag en de dynamische ‘GRI-tabel’ met link naar andere pagina’s werden als positief ervaren.

Janssen streeft in de toekomst naar een toepassing van de GRI G4-richtlijnen.

Bereik

Deze rapportering heeft betrekking op vier legale entiteiten: Janssen Pharmaceutica NV, J.C. General Services CVBA, Janssen-Cilag NV en Janssen Infectious Diseases-Diagnostics BVBA.  We willen de komende jaren evolueren naar een duurzaamheidsrapportering die alle activiteiten van Janssen in België omvat.

Met de huidige scope vertegenwoordigen we 93% van Janssen in België. Indien niet specifiek vermeld, vormen de bovenstaande entiteiten de scope van dit rapport. Janssen kiest voor een geleidelijke uitbreiding en zal stapsgewijs meer data in deze rapportering verwerken. 

Certificatie

Naast de bestaande interne en externe controles koos de Janssen Campus ervoor om in 2012 het Duurzaamheidsverslag aan een zogenaamde ‘Agreed Upon Procedures’- controle te onderwerpen. Daarvoor werd Ernst & Young als partner geselecteer. Als onafhankelijke auditor hebben zij dit Duurzaamheidsverslag gescreend:

 1. op de toepassing van de GRI-richtlijnen en
 2. het testen van de duurzaamheidsrapporteringsprocedures en performantiedata ter voorbereiding van onze doelstelling om in de toekomst een ‘limited assurance’ of beperkt nazicht uit te voeren op ons Duurzaamheidsverslag.  

Aangezien Janssen in 2013 dezelfde indicatoren hanteert als vorig jaar en evolueert naar GRI 4, is het niet opportuun om dit jaar een certificatie op de GRI-data uit te voeren

Betrouwbaarheid van de informatie

 • Datacollectie: de informatie wordt hoofdzakelijk via afzonderlijke interne systemen verzameld, per juridische entiteit binnen de scope van dit verslag. We streven de komende jaren naar een verdere gecentraliseerde integratie van deze datacollectie. 
 • Rapporteringsprotocol Johnson & Johnson (J&J) Healthy Future 2015: in het kader van ons groepsbrede duurzaamheidsbeleid, de J&J Healthy Future 2015-doelstellingen, worden de meeste sociale - en milieudata intern op groepsniveau gerapporteerd en gecontroleerd.
 • Interne en externe verificatie:
  • Ecologische data: alle data rond water, energie, CO2, emissies en afval worden via een centraal datacollectiesysteem intern verzameld, gecontroleerd en veelal in het integrale milieujaarverslag gerapporteerd. De data inzake energie worden voor de sites Beerse en Geel bovendien jaarlijks extern geverifieerd in het kader van het energieconvenant, waaraan de sites onderhevig zijn. Verder maken onze ecologische data deel uit van de dataset die, in het kader van de jaarlijkse ISO14001-audit door onafhankelijke derden, voor verificatie vatbaar is;
  • Sociale data: data over de Janssen-werknemers in België maken sinds 2012 onderdeel uit van een gecentraliseerd HR-databanksysteem, operationeel over de verschillende juridische entiteiten heen. De kerndata over het personeelsbestand, opleiding, in- en uitstroom en ziekteverzuim maken deel uit van de sociale balans. De ernst- en frequentiegraad van ongevallen worden gerapporteerd in het jaarverslag van de gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk en maken deel uit van de dataset die, in het kader van de jaarlijkse OHSAS 18001-audits door onafhankelijke derden, voor verificatie vatbaar is. Data rond ondersteuning van patiëntenorganisaties worden intern geverifieerd overeenkomstig de regelgeving.
  • Economische data:
   • de gerapporteerde financiële cijfers (inclusief Onderzoek & Ontwikkeling-investeringen) per juridische entiteit maken deel uit van interne controle en de externe jaarlijkse financiële audit door een onafhankelijke bedrijfsrevisor; 
   • data rond ethisch geneesmiddelenonderzoek en dierproeven worden intern en extern gerapporteerd en geverifieerd door de bevoegde regelgevende instantie;
   • data rond de kwaliteit van de productie worden intern en extern gerapporteerd en geverifieerd door de bevoegde regelgevende instantie.

Stakeholders

Janssen hanteert hoge ethische normen en hecht veel waarde aan het vertrouwen van al onze stakeholders in de gezondheidszorg. De basis van onze stakeholderaanpak komt voort uit het Credo van ons moederbedrijf Johnson & Johnson, een ethische code die de verantwoordelijkheden van het bedrijf beschrijft tegenover de patiënten, de zorgverstrekkers, de eigen medewerkers en de samenleving. Het Credo dateert uit 1943 en geldt nog altijd voor alle Johnson & Johnson-bedrijven wereldwijd. Het beschrijft wie onze kernstakeholders zijn en wat hun belang is voor het organisatiemodel:  

 • de eerste verantwoordelijkheid is tegenover alle artsen, verpleegkundigen en patiënten, moeders en vaders en alle anderen die onze producten en diensten gebruiken;
 • tegenover alle leveranciers en distributeurs;
 • tegenover alle medewerkers;
 • tegenover de samenleving en internationale omgeving;
 • tegenover aandeelhouders.

De bredere samenleving omvat ook belangrijke stakeholders zoals

 • (innovatie)partners;
 • ngo's en maatschappelijke organisaties waarmee we lokaal en internationaal samenwerken of van wie we vragen krijgen;
 • lokale buurtbewoners.

De stakeholderaanpak is geïntegreerd in de bedrijfswerking. De stakeholders worden via verschillende kanalen en acties betrokken bij het beleid.

Omwille van het grote belang van toegankelijke, betaalbare medicatie voor iedereen is de farmaceutische sector onderhevig aan een strikte regelgeving en diverse controles. Janssen hechten veel belang aan de ethische verantwoordelijkheid in stakeholderrelaties. Een voorbeeld van interne regulering is de Code of Conduct. 

Ook extern is het contact met de kernstakeholders sterk gereguleerd en mag Janssen bijvoorbeeld geen direct contact hebben met patiënten – enkel via patiëntenorganisaties.  

Om de stakeholders toch goed te kunnen begrijpen en op een correcte wijze te kunnen betrekken waar nodig, voert Janssen jaarlijks  verschillende stakeholderstudies en analyses uit. Zo werd in het kader van het Verslag aan de Samenleving 2012
een analyse uitgevoerd van:

 • de jaarlijkse pharma.be (belangenvereniging van de Belgische farmaceutische industrie)-studie over wie de belangrijkste farmaceutische stakeholders zijn en hun verwachtingen;
 • de gelijkaardige EFPIA-studie op Europees niveau (European Federation of Pharmaceutical Industries Association), met focus op de Belgische farmaceutische stakeholders en hun verwachtingen;
 • een stakeholderstudie (mei 2012) uitgevoerd door een onafhankelijke, derde partij over de stakeholders van Janssen in België en hun specifieke verwachtingen;
 • een persnazicht van de duurzaamheidsgerelateerde onderwerpen over Janssen in België in 2012, vanuit het oogpunt van de bredere (Belgische) maatschappij.
 • de belangenvereniging van de Belgische farmaceutische industrie, pharma.be, voert jaarlijks een onderzoek uit bij Belgische belanghebbenden uit de gezondheidszorg. Zij gaven volgende kerngroepen van ‘stakeholders’ aan voor de farmaceutische industrie in België:
  • gezondheidsprofessionals die advies geven over geneesmiddelen en geneesmiddelenvoorschriften afleveren (geneesheren, verplegers, apothekers); 
  • patiënten (patiëntenorganisaties) die medicijnen gebruiken; 
  • de financiële gemeenschap die de research financiert;
  • regelgevers/beleidsmensen die de ‘licence-to-operate’ verlenen; 
  • wetenschappers met wie samengewerkt wordt. 
Groep belanghebbendenWat ze belangrijk vinden
Algemeen publiek1 - Beleidsvoering/governance (open of gesloten structuur)
2 - Producten/diensten (veilig en hoge kwaliteit, medicijnen die levenskwaliteit verhogen)
3 - Prestaties
Zorgverstrekkers1 - Beleidsvoering/governance
2 - Burgerzin (meewerken aan gezondere samenleving: toegankelijke en betaalbare behandeling voor iedereen)
3 - Prestaties
Opinieleiders1 - Innovatie (nieuwe medicijnen en behandelingen)
2 - Producten/diensen
3 - Burgerzin

  De pharma.be-studie geeft ook aan wat de drijvende krachten achter de reputatie zijn die deze belanghebbenden belangrijk vinden, zoals blijkt uit onderstaande tabel:

  • welzijn van patiënten;
  • noodzakelijke en levensreddende producten;
  • veilige en betrouwbare producten;
  • positieve impact op economie;
  • volledige en betrouwbare informatie;
  • demonstratie van wetenschappelijke bewijsvoering;
  • partner in het oplossen en anticiperen van gezondheidsproblemen;
  • eerlijke beleidsvoering;
  • sociale- en milieuverantwoordelijkheid;
  • open en transparant beleid;
  • tegemoetkoming aan de noden van de consument;
  • herinvestering van winst in Onderzoek & Ontwikkeling;
  • ethisch gedrag.
  stakeholders5.jpg

  Een stakeholderonderzoek dat in mei 2012 in opdracht van Janssen is uitgevoerd, geeft aan dat de Janssen-belanghebbenden in België de rol van het bedrijf zien als "een partner die betaalbare gezondheidszorg verzekert via samenwerking met stakeholders en partners omtrent de belangrijkste uitdagingen in dit land, zoals veroudering en chronische ziekten". Kernthema’s hier zijn:

  • werken rond preventie van ziekten (preventie);
  • minder administratie (effectiviteit);
  • kwaliteitsproducten/diensten; 
  • de patiënt informeren en bijstaan; 
  • gepersonaliseerde medicijnen (veiligheid en kwaliteit, waarde, besef van ziekten);
  • transparante productinformatie (bedrijfs-, onderzoeks-, producttransparantie);
  • innovaties (forse vooruitgang);
  • betaalbare prijs/toegang tot medicijnen voor lagere inkomens (billijke prijszetting);
  • efficiënte kostencontrole (efficiëntie);
  • overconsumptie van geneesmiddelen tegengaan (geneesmiddelentrouw/communicatie).

  In overleg met Business & Society werd de ambitie uitgeproken om in 2015 een stakeholderoverleg te organiseren voor de farma-industrie in België. Zo kunnen voor de hele sector de materiële thema's bepaald worden. Janssen is voorstander van het op sectorniveau bekijken van deze thema's en werkt graag mee aan dit voorstel.

  Duurzaamheidskader

  De medische uitdagingen van vandaag zijn nooit zo complex geweest. Janssen wil zelf mee vormgeven en actief meebouwen aan het gezondheidszorgmodel van morgen.

  Binnen deze medische uitdagingen speelt duurzaamheid een belangrijke rol.  

  Materiële thema's

  De materialiteit is gedefinieerd, gebaseerd op een extensief onderzoek van:

  • algemene trends en trends binnen de farmaceutische industrie;
  • duurzaamheidsverslagen van representatieve farmaceutische bedrijven, nationaal en internationaal;
  • verschillende stakeholderanalyses (scope: wereldwijd en België - EFPIA, pharma.be);
  • persberichten over Janssen in België;
  • analyse van kernthema’s van de globale Johnson & Johnson 2020-strategie en die van de lokale Janssen-duurzaamheidsstrategie;
  • de SASB (Sustainability Accounting Standards Board)- gezondheidszorgstandaarden, gepubliceerd in augustus 2013. 

  Op basis van bovenstaande analyses werden de volgende materiële thema’s weerhouden voor dit rapport:

  Sociale duurzaamheid

  • sociaal beleid
  • samenleving
  • medewerkers

  Economische duurzaamheid

  • economisch beleid
  • kerncijfers
  • Onderzoek & Ontwikkeling
  • Supply Chain

  Ecologische duurzaamheid

  • groen beleid
  • groene initiatieven
  • groene erkenningen

  Over dit
  Rapport

  Welkom op deze site die rapporteert over de duurzaamheidsinitiatieven op de Janssen Campus in 2013.