Ons Credo, de ethische bedrijfscode van het moederbedrijf Johnson & Johnson (J&J), vormt de rode draad door het dagelijkse werk van alle J&J-medewerkers. Een jaarlijkse enquête onder de medewerkers gaat wereldwijd na in hoeverre de organisatie in diverse categorieën de bedrijfswaarden naleeft. In 2013 vulden 3661 respondenten de uitgebreide vragenlijst in om de bedrijfswaarden onder de loep nemen. Dit komt neer op een participatiegraad van 85%.

De resultaten van de enquête tonen een hoge score op het gebied van werknemersbetrokkenheid,  bedrijfsreputatie en de waarden van Ons Credo. Daarnaast gaf de uitslag van de enquête aan dat er een duidelijke vraag is naar meer informatie en betrokkenheid bij de uitvoering van veranderingen, evenals extra aandacht voor talentmanagement en samenwerking.

De resultaten van de jaarlijkse bevraging dienen als een kompas om ervoor te zorgen dat Johnson & Johnson-bedrijven trouw blijven aan de basisbeginselen en zakelijke verwachtingen verwoord in Ons Credo. Op basis van de enquêteresultaten zijn evaluatiesessies in alle afdelingen gehouden. De concrete voorstellen voor verbetering die daaruit zijn voortgevloeid, zijn omgezet in concrete actieplannen.

Op 1 pagina beschrijft Ons Credo de bedrijfsfilosofie, waarden en principes van Johnson & Johnson: waar het bedrijf voor staat, wat het wil bereiken en hoe het dat wil bereiken. Het document dat al 70 jaar meegaat, verwoordt de verantwoordelijkheden tegenover de patiënten en consumenten, de eigen medewerkers, de gemeenschap en de aandeelhouders.

Screen Shot 2013-08-11 at 22.53.14.png

Sociale
Duurzaamheid

Janssen neemt de verantwoordelijkheid op zich voor zijn medewerkers, de patiënten, de lokale en internationale samenleving.

Zo wordt gewerkt aan een duurzaam inzetten van talent en gezorgd voor de fysieke en mentale gezondheid, de veiligheid en voortdurende opleiding van de medewerkers.

Patiëntenverenigingen krijgen de steun van Janssen om onafhankelijk hun projecten te kunnen realiseren. Janssen besteedt speciale aandacht aan jongeren (opleiding), informeert de buurtbewoners en engageert zich in lokale projecten.

De toegang tot en betaalbaarheid van de gezondheidszorg is een internationaal kernthema van J&J én Janssen, dat ook specifieke filantropische projecten ondersteunt.