De toekomst ligt bij Janssen in handen van alle medewerkers. Het bedrijf hoort dan ook graag hun visies op de uitdagingen, risico’s en strategieën voor de komende jaren. Het project ‘We, the campus’, dat in het voorjaar van 2013 van start ging, zal een jaar lang alle medewerkers uitnodigen en prikkelen om samen in dialoog te gaan over de invulling van de toekomst.

Het bedrijf zet in op een duidelijke bedrijfsstrategie en een resultaatgedreven cultuur. Iedereen wordt betrokken bij de visie van het bedrijf en jaarlijks worden zowel op bedrijfsniveau als op afdelings- en individueel niveau doelstellingen bepaald die ervoor moeten zorgen dat er vooruitgang geboekt wordt bij het realiseren van de visie. Alle medewerkers worden geëvalueerd op het bereiken van die doelstellingen. De sterke inzet van het bedrijf op interne communicatie helpt alle medewerkers om beter te begrijpen wat de bedrijfsstrategie is en hoe ze daartoe kunnen bijdragen.

Het project bouwt voort op de campusvisie die in 2009 werd neergeschreven. Vanuit de kernwaarden innovatie, ondernemerschap, open geest, samenwerking, waardencreatie en duurzaamheid wil Janssen zijn campus verder versterken. ‘We, the campus’, vraagt de medewerkers hun zegje te doen over de ontwikkelingen en uitdagingen die het bedrijf te wachten staan en hoe daarmee om te gaan.

Het is een interactief en participatief traject,  waarbij de ontmoeting tussen de medewerkers van de Janssen Campus België en de campusvisie in woord, beeld en daad centraal staat. Dat gebeurt onder meer door gesprekken, posters en creatieve werkateliers. In juni 2014 zal het hele traject doorlopen zijn.

YPN_stockfoto_IS161-085.jpg

Sociale
Duurzaamheid

Janssen neemt de verantwoordelijkheid op zich voor zijn medewerkers, de patiënten, de lokale en internationale samenleving.

Zo wordt gewerkt aan een duurzaam inzetten van talent en gezorgd voor de fysieke en mentale gezondheid, de veiligheid en voortdurende opleiding van de medewerkers.

Patiëntenverenigingen krijgen de steun van Janssen om onafhankelijk hun projecten te kunnen realiseren. Janssen besteedt speciale aandacht aan jongeren (opleiding), informeert de buurtbewoners en engageert zich in lokale projecten.

De toegang tot en betaalbaarheid van de gezondheidszorg is een internationaal kernthema van J&J én Janssen, dat ook specifieke filantropische projecten ondersteunt.