Janssen heeft een rijke preventietraditie die voortvloeit uit zijn activiteiten in de gezondheidszorg. Deze basiswaarden liggen vervat in Ons Credo, al meer dan 70 jaar de leidraad van Johnson & Johnson inzake duurzaam ondernemen. Ons Credo beschrijft de verantwoordelijkheden ten aanzien van iedereen die de producten en diensten van Janssen gebruikt, alle medewerkers, de aandeelhouders en de maatschappij waarin wij leven en werken.

Preventiebeleid

Het preventiebeleid dat Janssen voert, is strak gestructureerd. Voor iedere afdeling zijn verantwoordelijkheden en taken vastgelegd die steunen op een aantal waarden en principes die eigen zijn aan het bedrijf.

ADBD_verbeteringsbord.jpg

Zo hanteert Janssen bijvoorbeeld het stand still-beginsel, waarbij wordt gestreefd naar continue verbetering en geen achteruitgang tegenover de huidige toestand wordt geduld. Verder is er het principe van de vervuiler betaalt. Andere zaken, zoals het beginsel van integratie, voorzorg en preventief handelen, behoren ook tot het preventiebeleid van Janssen. Initiatieven rond veiligheid kaderen grotendeels in het Preventieaandeel-programma. Veiligheidsacties in de diverse afdelingen worden beloond en de opbrengst ervan wordt jaarlijks geschonken aan een goed doel.

In het preventiezorgsysteem zijn de veiligheids-, gezondheids-, en milieuzorgsystemen geïntegreerd en op elkaar afgestemd. Dit systeem streeft naar continue verbetering op het vlak van alle relevante milieu-, veiligheids- en gezondheidsaspecten van het bedrijf en is gebaseerd op de methodologie 'Plan-Do-Check-Act'. Daarbij worden doelstellingen en processen eerst gepland en daarna uitgevoerd, gecontroleerd en geëvalueerd.

VGM-Beleidsverklaring op de Janssen-campus

De VGM-Beleidsverklaring onderstreept de mooie resultaten die Janssen in het verleden al heeft behaald op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) en welke aspecten de komende jaren aan bod zullen komen. Janssen wil op die manier de vele initiatieven op de campus extra in de verf zetten. Deze en andere zaken dragen ook bij tot de realisatie van de Johnson & Johnson (J&J) Healthy Future 2015-doelstellingen. 

DrieMusketiers_LAYERS.jpg

Veilig gedrag programma

Energiebeleid-58.jpg

Janssen hecht enorm veel belang aan het welzijn van al zijn medewerkers. Zo doet het bedrijf er alles aan opdat iedereen elke dag opnieuw veilig aan de slag zou kunnen gaan: zo weinig mogelijk blootgesteld aan risico’s en optimaal beschermd. We nemen een heleboel technische maatregelen en gebruiken diverse systemen om risico’s te bewaken en te beheersen.

Ondanks alle inspanningen blijven er gevaarlijke situaties bestaan op de werkvloer en gebeuren er regelmatig ongevallen. Sinds 2011 zien we echter opnieuw een onrustwekkende stijging van het aantal ernstige ongevallen met werkverlet. 

Daarom wordt  een veilig gedragsprogramma de komende jaren uitgerold. Het  is belangrijk dat we samen bouwen met alle medewerkers samen aan meer veiligheid. Iedereen maakt mee het verschil.  We versterken samen onze veiligheidscultuur en bouwen verder aan onze veiligheidstraditie.

Sociale
Duurzaamheid

Janssen neemt de verantwoordelijkheid op zich voor zijn medewerkers, de patiënten, de lokale en internationale samenleving.

Zo wordt gewerkt aan een duurzaam inzetten van talent en gezorgd voor de fysieke en mentale gezondheid, de veiligheid en voortdurende opleiding van de medewerkers.

Patiëntenverenigingen krijgen de steun van Janssen om onafhankelijk hun projecten te kunnen realiseren. Janssen besteedt speciale aandacht aan jongeren (opleiding), informeert de buurtbewoners en engageert zich in lokale projecten.

De toegang tot en betaalbaarheid van de gezondheidszorg is een internationaal kernthema van J&J én Janssen, dat ook specifieke filantropische projecten ondersteunt.